پاسخنامه امتحانات نهایی خرداد 1401

پاسخنامه امتحانات نهایی خرداد 1401

دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 1401

1-1)پاسخنامه درس دین و زندگی رشته ریاضی و تجربی 

2-1)پاسخنامه درس دین و زندگی رشته انسانی

1-1)پاسخنامه درس هندسه رشته ریاضی

1-1)پاسخنامه درس ریاضی رشته تجربی

1-1)پاسخنامه درس تاریخ رشته انسانی 

1-1)پاسخنامه درس شیمی رشته ریاضی و تجربی 

1-1)پاسخنامه درس عربی رشته انسانی

1-1)پاسخنامه درس سلامت و بهداشت رشته ریاضی و تجربی و انسانی

1-1)پاسخنامه درس حسابان رشته ریاضی 

1-1)پاسخنامه درس زیست شناسی رشته تجربی

1-1)پاسخنامه درس فلسفه و منطق رشته انسانی 

1-1)پاسخنامه درس فیزیک رشته ریاضی

1-1)پاسخنامه درس ریاضی و آمار رشته انسانی 

1-1)پاسخنامه درس عربی رشته ریاضی و تجربی 

1-1)پاسخنامه درس علوم و فنون ادبی رشته انسانی

1-1)پاسخنامه درس فارسی رشته ریاضی تجربی و انسانی