ضرایب دروس عمومی و اختصاصی

ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور 1402

مقدمه

ضرایب دروس کنکور 1402 یکی از با اهمیت ترین بخش های کنکور است. چرا که براساس ضرایبی که به هر درس اختصاص داده میشود میتوان برای کنکور روی آن بیشتر یا کمتر سرمایه گذاری کرد. بنابراین اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در هر آزمونی بالاخص کنکور سرا سری بسیار مهم است و در برنامه ریزی درسی داوطلب نقش اساسی دارد.

تاثیر ضرایب دروس عمومی و اختصاصی به چه میزان است؟

همان طور که میدانید سوالات آزمون سراسری در قالب دو دفترچه مجزای دروس عمومی و اختصاصی به داوطلب داده میشود. این با توجه به هدفی که داوطلب برای آینده تحصیلی خود دارد در مورد هر داوطلبی متفاوت است. به طور مثال داوطلبی که علاقمند به قبولی در رشته مهندسی برق است باید اولویت خود را دروسی مثل : ریاضی، فیزیک و شیمی قرار دهد.

نحوه تاثیر ضرایب دروس کنکور به این شکل بود که در سال های قبل ضرایب دروس عمومی و اختصاصی برای اطلاع از میزان اهمیت در قالب زیر گروه های مختلف به داوطلب داده میشد. اما از کنکور سال 1402 این دروس حذف شده و تاثیر آن در کنار معدل داوطلبان لحاظ خواهد شد.

مشاوره کنکور 1402

سهم دروس عمومی و اختصاصی در کنکور امسال و سال های بعد

در زیر سهم دروس عمومی و اختصاصی در کنکور امسال و سال های بعد مشاهده میشود:

سال 1402

دروس عمومی 26             دروس اختصاصی 14     جمع 40

سال 1403

دروس عمومی 28          دروس اختصاصی 22      جمع 50

سال 1404 و بعد   

دروس عمومی 30        دروس اختصاصی 30  جمع 60

 برای اطلاع از تغییرات کنکور سراسری 1402 به طور جزئی تر مقاله زیر را مطالعه کنید:

بنابراین مهم ترین قسمت دفترچه کنکور سراسری 1402  بخش اختصاصی آن است که دارای ضریب بالاتری نیز هست. با توجه به تغییراتی که در سال جدید در نحوه برگزاری کنکور اعمال شده است توجه داوطلب بیشتر معطوف بخش اختصاصی کنکور خواهد بود.

 

با تغییرات کنکور 1402 چه کنم؟

 ضرایب دروس گروه های آزمایشی مختلف 

گروه آزمایشی ریاضی و فنی

ریاضی 12

فیزیک 9

شیمی 7

گروه ازمایشی انسانی

ریاضی 6

اقتصاد 2

زبان و ادبیات فارسی 8

زبان عربی 5

تاریخ و جغارفی 5

علوم اجتماعی 5

فلسفه و منطق 5

روانشناسی 2

 گروه آزمایشی علوم تجربی

زمین شناسی 1

ریاضی 7

زیست شناسی 12

فیزیک 7

شیمی 9

گروه ازمایشی هنر

درک عمومی هنر 12

درک عمومی ریاضی فیزیک 5

خلاقیت تصویری و تجسمی 3

 گروه ازمایشی زبان های خارجی

زبان تخصصی 1

در واقع با حذف دفترچه عمومی میزان تمرکز داوطلب روی دروس اختصاصی بیشتر است و میزان موفقیت او در صورت بهره وری کافی از زمان بیشتر خواهد شد.

 در این حالت با توجه به این که تمامی زیر گروه ه در گروه های آزمایشی حذف میشوند نمره داوطلب با توجه به این که دیپلم خود را در کدام نظام تحصیلی گرفته ضرایب متفاوتی برای سوابق تحصیلی در نظر میگیرد.

ضرایب دروس عمومی واختصاصی دیپلم نظام جدید 3-3-6

در جدول زیر ضرایب دروس عمومی واختصاصی را برای دیپلم نظام جدید 3-3-6 اورده ایم:

گروه ریاضی و فنی
21.63 فارسی3 دروس عمومی

 

 

 

 

9.05 عربی و قرآن 3
16.52 دینی 3
11.8 زبان خارجی3
3.44 سلامت و بهداشت
2.56 علوم اجتماعی
7.84 حسابان 2 تخصصی
4.63 هندسه 3
3.92 ریاضیات گسسته
11.12 فیزیک 3
7.49 شیمی 3
گروه علوم تجربی
21.63 فارسی3 دروس عمومی

 

 

 

 

9.05 عربی و قرآن 3
16.52 دینی 3
11.8 زبان خارجی3
3.44 سلامت و بهداشت
2.56 علوم اجتماعی
6.88 ریاضی3 تخصصی
12.02 زیست شناسی 3
6.19 فیزیک 3
9.91 شیمی 3

همان طور که در جدول بالا ملاحظه میکنید زمین شناسی با توجه به ضریبی که دارد از لیست دروس حذف گردیده است. در سال های قبل نیز داوطلبانی که متقاضی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بودند این درس  را حذف میکردند.

گروه علوم انسانی
21.63 فارسی3 دروس عمومی

 

 

19.13 تعلیمات دینی 3
11.8 زبان خارجی3
3.44 سلامت و بهداشت
6 ریاضی و امار 3 تخصصی
7.8 علوم و فنون ادبی 3
5.1 عربی 3
7 تاریخ 3
6 جغرافیا 3
7 جامعه شناسی 3
5.1 فلسفه 2

همان طور که در جدول بالا ملاحظه میکنید زمین شناسی با توجه به ضریبی که دارد از لیست دروس حذف گردیده است.  در سال های قبل نیز داوطلبانی که متقاضی رشته های پزشکی و پیراپزشکی بودند این درس  را حذف میکردند.

گروه هنر و زبان های خارجی
21.61 فارسی3 دروس عمومی

 

 

 

9.05 عربی و قرآن 3
16.52 دینی 3
11.8 زبان خارجی3
3.44 سلامت و بهداشت
6.88 ریاضی3 تخصصی
12.02 زیست شناسی 3
6.19 فیزیک 3
9.91 شیمی 3

در جدول بالا نیز همان طور که ملاحظه میکنید تنها ضرایب دروس عمومی در سابقه گروه های زبان خارجه و هنر اعمال میشود.

تاثیر ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در نظام تحصیلی سالی واحدی /ترمی واحدی 1402

دانش آموزانی که دیپلم خود را در فاصله سال های 1373 تا 1397 گرفته باشند سالی واحدی / ترمی واحدی هستند. ضرایب اعمال شده برای آن ها در جدول زیر امده است:

گروه ریاضی و فنی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
8.93 زبان فارسی 3 عمومی دیپلم
8.93 ادبیات فارسی 3
9.86 عربی 3
13.62 دینی و قرآن 3
12.62 زبان خارجی 3
5.88 حسابان تخصصی
4.63 هندسه 2
3.92 جبر و احتمال
8.34 فیزیک 3 و آزمایشگاه
7.49 شیمی 3 و آزمایشگاه
6.16 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
4.88 معارف اسلامی
1.96 دیفرانسیل و انتگرال تخصصی
2.78 فیزیک (ریاضی)
گروه تجربی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
8.58 زبان فارسی 3 عمومی دیپلم
8.58 ادبیات فارسی 3
9.52 عربی 3
13.09 دینی و قرآن 3
12.27 زبان خارجی 3
2.56 زمین شناسی تخصصی
6.88 ریاضی 3
9.02 زیست شناسی 2 و ازمایشگاه
4.64 فیزیک 3 و آزمایشگاه
9.91 شیمی 3 و آزمایشگاه
5.83 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
4.56 معارف اسلامی
3 زیست شناسی تخصصی
1.55 فیزیک (تجربی)

انتخاب رشته کنکور

گروه تجربی ترمی/ واحدی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
8.58 زبان فارسی 3 عمومی دیپلم
8.58 ادبیات فارسی 3
9.52 عربی 3
13.09 دینی و قرآن 3
12.27 زبان خارجی 3
2.56 زمین شناسی تخصصی
6.88 ریاضی 3
9.02 زیست شناسی 2 و ازمایشگاه
4.64 فیزیک 3 و آزمایشگاه
9.91 شیمی 3 و آزمایشگاه
5.83 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
4.56 معارف اسلامی
3 زیست شناسی تخصصی
1.55 فیزیک (تجربی)
گروه  علوم انسانی  ترمی / واحدی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
16.96 زبان فارسی تخصصی عمومی دیپلم
15.45 دینی و قرآن 3
12.54 زبان خارجی 3
6 ریاضی تخصصی
2.92 ادبیات فارسی تخصصی
2.92 آرایه های ادبی
3.83 عربی 3 انسانی
7 تاریخ ایران جهان
6 جغرافی 2
7 جامعه شناسی 2
5.1 فلسفه منطق
5.84 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
5.21 معارف اسلامی
1.95 فارسی تخصصی تخصصی
1.28 عربی
گروه علوم و معارف اسلامی ترمی / واحدی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
16.96 زبان فارسی تخصصی عمومی دیپلم
15.45 اصول عقاید 3
12.54 زبان خارجی 3
6 ریاضی تخصصی
7.02 ادبیات فارسی تخصصی
5.81 عربی 3
4.5 تاریخ اسلام 2
3.43 جامعه شناسی 2
4.59 فلسفه منطق
3.5 اخلاق 2
5.25 تفسیر علوم قرآنی 2
5.84 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
5.21 اصول و عقاید
2.15 ادبیات عرب تخصصی
1.75 فقه و اصول
گروه هنر و زبان ترمی / واحدی
ضرایب نام درس نوع سابقه تحصیلی
16.22 زبان فارسی تخصصی
(ادبیات و علوم انسانی
و علوم و معارف اسلامی )
زبان فارسی 3 ( ریاضی تجربی ) عمومی دیپلم
ادبیات فارسی 3 ( ریاضی تجربی )
15.45 عربی3، عربی 3 علوم انسانی و علوم و معارف
12.39 دینی و قران 3/ اصول عقاید 3
11.8 زبان خارجی 3
5.41 زبان فارسی عمومی پیش دانشگاهی
4.13 معارف اسلامی / اصول عقاید

تاثیر معدل در کنکور 1402

درباره تاثیر معدل در کنکور 1402 به طور مفصل صحبت کردیم. در حالت کل تاثیر این بخش روی تراز و رتبه نهایی داوطلب است. در صورتی مجموع تخمینی معدل باعث افزایش و بهبود رتبه و تراز دانشجو شود اعمال خواهد شد در غیر این صورت خیر.

در صورتی که داوطلب دیپلم رشته های تجربی، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی گرفته باشد سابقه تحصیلی وی با 40 درصد تاثیر محاسبه خواهد شد. پس اگر کسی دارای معدل دیپلم پایین باشد نمره آزمون وی نیز به همین نسبت افت خواهد کرد.

جمع بندی

در این بخش در مورد ضریب دروس کنکور سراسری 1402 صحبت کردیم. تمام تلاش مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی در این مقاله این بود که با دو نکته اصلی آشنا شوید:

دروس عمومی در کنکور امسال و سال های بعد به شکل دفترچه در اختیار داوطلب قرار نمیگیرد.

تاثیرات مربوط به زیر گروه ها نیز از دفترچه حذف شده است.

بنابراین لزوم اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور بسیار مهم است و داوطلب را در جهت تنظیم یک برنامه ریزی درس هدایت میکند.

سوالات رایج

آیا دفترچه سوالات عمومی در کنکور 1402 در اختیار داوطلب قرار میگیرد؟

خیر این دفترچه امسال از کنکور حذف گردیده است.

اهمیت دانستن ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور 1402 چیست؟

برنامه ریزی برای مطالعه صحیح دروس

با حذف زیر گروه ها مساله مهم برای انتخاب ضرایب دروس عمومی و اختصاصی چیست؟

اساس تقسیم بندی بر پایه نوع نظام تحصیلی است که داوطلب  از آن مدرک گرفته است.

مشاوره کنکور 1402

مشاوره کنکور 1402

کنکور سراسری همیشه دغدغه داوطلبان بوده و همچنان که برگزار میشود از دغدغه های پشت کنکوری ها نیز باقی خواهد ماند. هر فردی به دنبال کسب بهترین نتایج است و افراد زیادی در این مسیر با یکدیگر رقابت میکنند. اهمیت بحث کنکور فقط در مورد فرزندان نیست بلکه خانواده ها نیز بیش از پیش به کسب یک رتبه خوب برای فرزندانشان اهمیت میدهند.

اینجاست که مقوله ای مانند مشاوره کنکور و دریافت آن اهمیت زیادی پیدا میکند. بر این اساس ما در این بخش به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت و از مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی بیشتر خواهیم گفت.

اهمیت استفاده از مشاوره کنکور

توجه به یک نکته بسیار اهمیت دارد که با توجه به دو مرحله ای است ؛ اهمیت زمان در بحث کنکور سراسری بسیار برجسته میشود. بنابراین یک داوطلب کنکوری نمیتواند در عین حال هم زمان را مدیریت کند، هم برنامه های درسی صحیحی در جهت رسیدن به خواسته در زمان کم داشته باشد. هم منابع درست را انتخاب کند و این منابع و آزمون ها را در جهت رسیدن به خواسته های خود مدیریت کند هم از پس تمامی مشکلات روحی و جسمی ناشی از فشار دروس سنگین امتحانی بربیاد! این موارد از مهم ترین بخش های تحصیل برای هر کنکوری است. بنابراین باید مشاوره کنکور و مشاور تحصیلی با توجه به کمبود زمان و مشکلات ناشی از مدیریت برنامه ریزی در کنار هر داوطلبی باشد.

بهترین مشاوره کنکور باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

اول از همه باید توجه داشته باشید که بهترین مشاوره کنکور  مشاوره ای است که مشاور آن از برترین مشاوران کنکور کل کشور باشد. صاحب نام و صاحب تکنیک ها و سبک های ویژه مشاوره ای خود در کل کشور باشد. اهمیت این مساله به اندازه ای است که توصیه میشود با هیچ مشاوری برنامه ریزی نکنید تا اینکه با افراد بدون سابقه و تجربه مشورت کنید!

بنابراین یک مشاوره کنکور در یک مرکز با سابقه و صاحب نام از اهمیت زیادی برخوردار است.

مشاوره کنکوری ثمربخش است که مشاور یا مشاورهای آن:

دلسوز و وظیفه شناس باشند

این که یک مشاور درد و دغدغه داوطلب را درد خود بداند بالاترین وظیفه برای یک مشاوره کنکور موفقیت امیز است. بسیار مشاهده میشود برخی از همکاران مشاور علیرغم مشاوره خوب دارای رفتاری سرد و خشک و زننده هستند طوری که داوطلب را از ادامه روند کار یا همراهی با مشاور خسته میکند.

مشاور باید روانشناس عالی باشد

بهترین مشاوره کنکور باید دارای مشاوران روانشناس باشد. مشاور باید با صحبت کردن با داوطلب ولو اندک با استفاده از تکنیک های روانشناختی از روحیات و دغدغه های او نیز مطلع شود. نقاط ضعف درسی شما را به مرور کشف کند و به داوطلب در جهت تنظیم یک برنامه متناسب با روحیات او کمک کنند.

 

بهترین مرکز مشاوره کنکور باید دارای مشاوران پیگیر و مصمم باشد

کنکور یک برنامه مدت دار است. نمیتوان یک روز خواند و روزهای بعدی از ادامه صرف نظر کرد در عین حال انتظار نتیجه خوب داشت! بنابراین شما باید بدانید که مشاوره کنکور خوب تنها از پس کسی برمی آید که مدام وضعیت دانش آموز را پیگیری کند. مشاوره کنکور خوب و ثمر بخش باید به همین شکل باشد یعنی مشاور دوست داوطلب باشد و وضعیت روحی و نگرانی های او نگرانی های مشاور نیز باشد.

مشاور باید صاحب نام و صاحب سبک مشاوره ای خاص باشد

مشاوره کنکور خوب باید مشاوری داشته باشد که برای افراد شناخته شده باشد. مرکز مشاوره کنکور پوردستمالچی که دارای سابقه طولانی در امر مشاوره کنکور و مشاوره سایر مقاطع تحصیلی نهم و دهم است؛

برنامه مقاطع متوسطه اول نیز در حال حاضر در سال جاری در مرکز مشاوره اجرا خواهد شد.

کمی درباره مشاور برجسته کشور محمدرضا پوردستمالچی

محمدرضا پوردستمالچی

📌 پژوهشگر و کارشناس حوزه اموزش

📌 کارشناس ارشد برنامه های تلویزیونی و رادیویی در صدا و سیما با بیش از 1500 برنامه در 14 سال گذشته

📌 حضور موفق به عنوان مشاور برتر آموزشی و تحصیلی در شبکه یک، شبکه آموزش ، شبکه سوم سیما

📌  تولید و نشر بیش از 20 ساعت فیلم اموزشی و مشاوره ای

📌 مولف صدها مقاله پژوهشی و مشاوره ای در  روزنامه و مجلات معتبر ( جام جم، همشهری، موفقیت و…)

📌 دارای بیش از 16 سال سابقه فعالیت های آموزشی و مشاور رتبه های برتر آزمون سراسری

📌 مدرس کارگاه های آموزشی مشاوران و میران آموزش و پرورش کشور

📌 مدرس دوره های آموزشی دانشگاه های علامه طباطبایی، پیام نور و دیگر مراکز آموزشی

📌 برگزار کننده دوره های آموزشی روسای ادارات، مشاوره سراسر کشور در اداره کل امور تربیتی آموزش و پرورش

📌 مشاور مدارس برتر کشور ( علامه حلی، فرزانگان و ..) و ارائه دهنده خدمات مشاوره ای سالانه به بیش از 2000 دانش آموز

📌 دارای مدرک تخصصی از موسسه FINSCHOOL کشور فنلاند

📌 دارای گواهی حضور در نمایشگاه و کارگاه های تجهیزات آموزشی GESS

📌 ارائه محتواهای ویژه شبکه آموزشی دانش آموزان ( شاد )

 

 

مشاوره کنکور باید دارای هزینه های معقول باشد

در حال حاضر مراکزی وجود دارند که هزینه های بسیار سرسام آوری از داوطلبان دریافت میکنند. این هزینه ها علاوه بر فشاری که روی داوطلب و خانواده ها دارد؛ اگر منجر به دریافت نتیجه خوبی نشود داوطلب را افسرده و دچار وجدان کرده و ممکن است در روحیه او برای تحصیل نیز تاثیر بگذارد. از طرفی صرف هزینه زیاد برای مراحل مشاوره کنکور فشار مضاعفی روی دانش آموز وارد میکند و همین باعث میشود تمرکز برای ادامه تحصیل از او گرفته شود.

انتخاب رشته کنکور

در زیر خلاصه ای از بررسی وضعیت مشاوره ای داوطلبان در گروه های آزمایشی مختلف آمده است:

مشاوره کنکور به داوطلبان گروه انسانی

یکی از گروه های تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری گروه علوم انسانی است. از رشته های دانشگاهی تاپ در این گروه آزمایشی رشته های حقوق، روانشناسی ورشته های مدیریتی است. این گروه نیز مانند سایر گروه های آزمایشی نیاز به مشاوره کنکور دارند. انتخاب صحیح منابع آزمون، آزمون های آزمایشی منظم و تکرار مکرر دروس اختصاصی از اصلی ترین راهکارهای موفقیت در گروه انسانی است.

 ضرایب دروس اختصاصی و عمومی در زیر گروه یک در این گروه ازمایشی عبارتست از :

ریاضی: 6

 اقتصاد: 2

زبان ادبیات فارسی تخصصی: 8

تاریخ جغرافیا: 5

 عربی تخصصی: 5

فلسفه و منطق : 5

روانشناسی: 2

 

رشته های گروه انسانی
معارف اسلامی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات کردی معارف اسلامی قران و حدیث
شیعه شناسی معارف اسلامی فقه شافعی علوم قضایی
آموزش زبان و ادبیات عربی معارف اسلامی و اخلاق آموزش زبان و ادبیات فارسی معارف اسلامی و ادیان
معارف اسلامی و تاریخ آموزش الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی

 

ايرانشناسـی

 

تاريخ تمدن ملل اسلامی

 

فقه و حقوق حنفـی

 

تربيت مروج سياسی

 

فقه و مبانی حقوق شافعی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فلسفه کاردانی امور دولتی کاردانی امور تربیتی
کاردانی حقوق قضایی کاردانی تربیت مبلغ قرآن فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و عرفان اسلامی
مطالعات امنیتی کاردانی تربیت معلم قرآن کریم زبان و ادبیات عربی کاردانی امور دولتی
کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی معارف اسلامی و کلام زبان و ادبیات ترکی و آذری زبان و ادبیات فارسی
کاردانی آموزش دینی و عربی کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی امور تربیتی کاردانی امور دولتی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی تربیت معلم قرآن کریم کاردانی حقوق قضایی کاردانی خدمات اداری
کارشناسی علوم اجتماعی امنیت اطلاعات امنیت بین الملل امنیت نرم
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون پژوهشگری امنیت حفاظت اطلاعات روزنامه نگاری
ضد تروریسم علوم فنی امنیت مددکاری اجتماعی مردم شناسی
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی کاردانی آموزش مطالعات اجتماعی کارشناسی اقتصاد حسابداری
روابط عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات گردشگری مدیریت اطلاعات و ارتباطات
مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه
مدیریت بیمه اکو مدییرت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت کسب و کارهای کوچک مدیریت مالی مدیریت و بازرگانی دریایی مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
هتلداری کاردانی اشتغال کاردانی اقتصاد و بهره وری کاردانی امور بانکی
کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی کاردانی بیمه کاردانی گردشگری
کاردانی حسابداری کاردانی روابط کار کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی مدیریت گمرکی کاردانی هتلداری آمار آموزش تاریخ
اموزش جغرافیا باستان شناسی تاریخ اسلام زبان شناسی
علوم انتظامی علوم سیاسی جغرافیا کاردانی باستان شناسی
کاردانی علوم انتظامی تاریخ آموزش ابتدایی آموزش راهنمایی و مشاوره
آموزش تربیت بدنی آموزش کودکان استثنایی روان شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
علوم تربیتی علوم ورزشی مشاوره مطالعات خانواده
کاردانی آموزش پرورش کودکان ابتدایی کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی کاردانی علوم ورزشی
کاردانی مربی کودک

 

مشاوره کنکور به داوطلبان گروه تجربی

رشته تجربی یکی از رشته هایی است که درصد زیادی از داوطلبان را جذب پزشکی میکند. درصد زیادی از داوطلبان کنکور و حتی خانواده های آن ها علاقه و هدف اصلی را حول محور قبولی در رشته های پزشکی و زیر گروه های مربوط به آن قرار میدهند. بعد از مشاوره کنکور مشخص میشود افرادی که علاقمند به قبولی در رشته های پزشکی هستند حتما باید نحوه درس خواندن مشخص و استراتژی خاصی را دنبال کنند.

ضرایب دروس رشته تجربی به شرح زیر است:

زمین شناسی: 1

ریاضی: 7

زیست شناسی: 12

فیزیک: 7

شیمی: 9

 در زیر تعداد از رشته های مقطع کارشناسی گروه تجربی آورده شده است:

رشته های گروه تجربی
دکترای عمومی دامپزشکی پزشکی دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دندانپزشکی
آزموزش زیست شناسی اموزش ابتدایی اموزش کودکان استثنایی اتاق عمل
بینایی سنجی بازرسی گوشت بهداشت مواد غذایی اعضای مصنوعی
معارف اسلامی و تاریخ آموزش الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی

 

ايرانشناسـی

 

روانشناسی

 

تکنولوژی پرتو شناسی

 

تکنولوژی پرتو درمانی

 

پرستاری
زیست شناسی گیاهی زیست سلولی و مولکولی زیست جانوری زیست شناسی دریا
شنوایی شناسی زیست فناوری علوم آزمایشگاهی صنایع غذایی
کار درمانی مامایی میکروبیولوژی گفتار درمانی
هوشبری کاردانی دامپزشکی کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی کاردانی آموزش پرورش ابتدایی
کاردانی علوم آزمایشگاهی دبیری زیست کاردانی فوریت های پزشکی کاردانی هوشبری
مدیریت و کمیسر دریایی داروسازی آموزش شیمی بهداشت عمومی
شیمی کاربردی تکنولوژی پزشکی هسته ای بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری شیمی محض
فناوری اطلاعات سلامت کاردانی بهداشت عمومی کاردانی بهداشت محیط مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
کاردانی بهداشت حرفه ای کاردانی بهداشت محیط کاردانی شیمی ازمایشگاهی اقیانوس شناسی
زمین شناسی کاربردی ادیان و مذاهب کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد اقتصاد و امنیت اقتصادی
شیعه شناسی زبان و ادبیات عربی حسابداری تاریخ اسلام
فقه و حقوق امامی فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی فقه و حقوق اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی حسابداری
تاریخ اسلام گردشگری مدیریت بیمه مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی مدیریت بیمه اکو مدیریت امور گمرکی مدیریت  امور بانکی
کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور مالی کاردانی بیمه کاردانی گردشگری
مدیریت دولتی مدیریت کسب و کارهای کوچک معارف اسلامی مدیریت مالی
مدیریت و بازرگانی دریایی مدیریت فرهنگی هنری معارف اسلامی و تاریخ معارف اسلامی و تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و اخلاق معارف اسلامی و ادیان معارف اسلامی و علوم تربیتی معارف اسلامی و علوم قرآنی
معارف اسلامی و مدیریت معارف اسلامی و کلام کاردانی امور فرهنگی کاردانی امور دولتی
هتلداری کاردانی امور بانکی کاردانی تربیت معلم قرآن کاردانی بیمه
کاردانی امور مالیاتی و مالی کاردانی تربیت مبلغ قرآن کاردانی خدمات اداری کاردانی حسابداری
علوم تربیتی علوم ورزشی مشاوره مطالعات خانواده
کاردانی خدمات اداری کاردانی حسابداری کاردانی گردشگری کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی هلتداری کاردانی مدیریت صنعتی

 

برنامه ریزی و مشاوره کنکور در رشته ها تجربی به این نحو است که هم دروس حفظی و هم دروس اختصاصی و مفهومی باید به نحوی کاملا مدیریت شده جلو بروند. بنابراین داوطلب باید هم در زمینه حفظی و هم دروس مفهومی قوی باشد.

بحث برنامه ریزی بسیار با اهمیت تر از درس خواندن است. چه بسا افرادی که حتی با وجود مطالعه زیاد هم نتوانستند در کنکور موفق شوند. بنابراین در کنار بحث مطالعه موارد بسیار مهمی وجود دارد که در کنکور حتما باید در نظر گرفته شوند: چطور درس بخوانم، چطور زمان را مدیریت کنم؟ چطور در کوتاهترین زمان بهترین نتیجه را بگیرم؟ چطور به تسلط و مهارت تست زنی برسم؟ یک مشاوره کنکور عالی با همراهی یک مشاور تخصصی کارآزموده تا اتمام مسیر باید با شما باشد.

مشاوره کنکور برای داوطلبان گروه علوم تجربی

به نقاط ضعف و قوت خود توجه کنید

همیشه به نحوی درس بخوانید که نقاط ضعف خود را پوشش دهید و از بین ببرید و نقاط قوت خود را قوی تر کنید. لازمه این امر نیز شناخت نقاط نقاط قوت و ضعف است. به دنبال راه حل باشید:

چطور نقاط ضعفم را از بین ببرم؟

چطور روی نقاط قوتم تمرکز کنم طوری که به هدف نهایی خود برسم؟

 

به ضرایب  دروس حتما توجه داشته باشید

یکی از مهم ترین نکاتی که در بودجه بندی کنکور تجربی سال 1402 باید مد نظر قرار داد سرمایه گذاری روی دروسی است که ضرایب بالاتری در کنکور 1402 دارند. با توجه به کمبود زمان و دو مرحله ای شدن کنکور کمک گرفتن از مراکز مشاوره کنکور نیز میتوانید یکی از موثرترین راه ها برای استفاده حداکثر از زمان باشد.

جهت مشاوره کنکور تجربی کلیک کنید

استراحت کافی داشته باشید

به این قسمت توجه کنید! بارها پیش آمده که  داوطلب از زمانی که برای استراحت میگذارد صحبت میکند اما باز هم تمرکز کافی ندارد علت چیست؟

علت اصلی این مشکل استراحت نامناسب داوطلب است به موارد زیر دقت کنید:

داوطلب زمان زیادی را به استراحت اختصاص میدهد.

داوطلب در زمان استراحت به کارهای نامناسب مانند دیدن تلویزیون یا گشت و گذار در شبکه های اجتماعی مشغول میشود.

داوطلب زمان زیادی را مطالعه میکند و زمان زیادی را به استراحت اختصاص نمیدهد.

همانطور که میبینید کیفیت استراحت نیز بیار مهم است. سعی کنید بین هر دو ساعت مطالعه یک ربع تا بیست دقیقه استراحت مفید کنید. در زمان استراحت به چیزی فکر نکنید، به طور مثال به یک نقطه خیره شوید و ریلکس کنید. در صورتی که مطالعه مفیدی داشته باشید میتوانید روزهای جمعه را کلا درس نخوانید.

برنامه ریزی درست داشته باشید

میزان درس خواندن خود را به طور واضح و روشن مشخص کنید. با خود تعارف نداشته باشید و رو راست باشید. بعد از مشخص کردن برنامه سعی کنید تا جایی که میتوانید به برنامه خود متعهد باشید و مستمر برنامه را دنبال کنید.

 

بیشتر بخوانید: نکات مهم برنامه ریزی موفق تحصیلی

 

مشاوره کنکور برای داوطلبان گروه علوم ریاضی

 یکی از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در دل رشته های گروه ریاضی نهفته است. رشته های ریاضی از مهندسی گرفته تا علوم پزشکی، هوا فضا ، حرفه و فن و حتی هنر و زیبایی شناسی را در بر میگیرند. از آن جا که راه یابی به رشته های پر اهمیت به دلیل تعدد متقاضیان دشوار است لذا داوطلبان نیازمند یک مشاوره کنکور دقیق و حرفه ای هستند. اطلاع از رشته ها، اطلاع از دانشگا ها ، بهترین رشته ها و بهترین دانشگاه ها از روش هایی است که در مشاوره کنکور ریاضی به داوطلبان کمک شایانی خواهد کرد.

مشاوره کنکور و اسامی رشته های گروه ریاضی و فنی

شیعه شناسی شیمی کاربردی
 شیمی محض مهندسی پزشکی
کاردانی مدیریت صنعتی مهندسی برق
کاردانی معماری مهندسی عمران
کاردانی فنی کشتی مهندسی نفت
کاردانی مدیریت صنعتی مهندسی دریانوردی
امنیت اطلاعات  مهندسی پلیمر
علوم ورزشی مهندسی صنایع
علوم انتظامی آموزش ریاضی
حسابداری کاردان فنی معدن
مهندسی شهرسازی ریاضیات و کاربردها
مهندسی ماشین های ریلی مهندسی ماشین آلات دریایی
کاردان پالایش گاز کاردانی نقشه برداری
ریاضی محض کاردان فنی برق

بهترین رشته های ریاضی فیزیک در مشاوره

در این بخش در زمان مشاوره کنکور با بهترین رشته های گروه ریاضی آشنا میشوید. این که کدام رشته از جایگاه اجتماعی ، شغلی و آینده بهتری برخوردار است. در حالت کلی رشته هایی مانند رمهندسی بررق، مهندسی کامپیوتر ، نفت و صنایع از جایگاه اجتماعی و آینده شغلی بهترین برخوردارند. اما در مشاوره کنکور 1402 این مساله به شکل جزئی تری بررسی خواهد شد. به این نکته نیز توجه داشته باشید که رشته های مدیریتی نیز در میان داوطلبان کنکور ریاضی محبوبیت دارد.

جهت مشاوره کنکور ریاضی کلیک کنید

 مشاوره کنکور ریاضی و لیست دانشگاه ها

لیست دانشگاه های پذیرنده و بهترین دانشگاه های رشته ریاضی نیز ارز اهمیت بالایی برخوردار است. در زیر لیستی از بهترین دانشگاه های ارائه کننده این رشته آورده ایم:

دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه تهران
دانَشگاه دامغان دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه خوارزمی دانشگاه الزهرا
دانشگاه زنجان دانشگاه بناب
دانشگاه سمنان دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه اصفهان
دانشگاه بین المللی قزوین دانشگاه تفرش

 خلاصه و جمع بندی مطالب 

در این بخش به ابعاد مختلف مشاوره کنکور 1402 در مرکز مشاوره تحصیلی پوردستمالچی پرداخته شد. این که داوطلب در هر گروه آزمایشی چگونه باید مطالعه کند یا برنامه ریزی درسی به چه شکل باشد و روی چه روسی تمرکز داشته باشد؛ موضوعی است که فقط در جلسات مشاوره کنکور انحصاری مشخص خواهد شد.

در صورتی هر گونه سوالی پیرامون برنامه ریزی و مشاوره کنکور داشتید با همکاران ما در ارتباط باشید:

02122141440

راهکارهای نه گفتن

هنر زیبای نه گفتن را بیاموزید!

مقدمه

این پست ویژه را برای کلیه دانش اموزان و محصلان عزیز در نظر گرفتیم. زمانی که آینده شما درگیر یک دو راهی میشود! زمانی که راه درست را میدانید اما خجالت سبب میشود از گفتن آن پرهیز کنید! بعضی اوقات نیز تحت شرایط مختلف قادر به قبول راه درست نیستید. در این پست انگیزشی قصد داریم مسائلی را برای افرادی که هنر نه گفتن را نمیشناسند بیان کنیم. اگر شما نیز از افرادی هستید که نمیتوانید تسلیم خواسته های غیر منطقی دیگران شوید در ادامه با ما باشید:

بپذیرید که نمیتوان هر کاری را انجام داد

گاهی اوقات میدانید که زمان و شرایط لازم برای انجام کاری را ندارید. میدانید اگر کاری که دوستان یا افراد دیگر از شما خواسته اند اجابت شود؛ به خودتان آسیب وارد خواهد شد. بنابراین درمقابل این درخواست ایستادگی کنید. با یک نه گفتن ساده سعی کنید بار شرایط دشوار را از دوش خود بردارید. اگر بپذیرید که اولویت خودتان هستید میپذیرید که نباید تن به هر خواسته ای بدهید!

انسان ها نمیتوانند همه را از خود راضی نگهدارند

هرچقدر هم انسان خوبی باشید همیشه افرادی وجود دارند که به دلایل مختلف از شما ناراضی باشند. افرادی که هنر نه گفتن را بلد نیستند همیشه در احساس عذاب وجدان و ناراحتی نسبت به افرادی به سر میبرند که از آن ها ناراضی اند. بسیاری از مواقع افرادی وجود دارند که با جواب های مثبت از شما سوء استفاده میکنند. این در مورد محیط مدرسه ، همکلاسی ها و دوستان بسیار به چشم میخورد. اگر میبینید الان باید به تکالیف یا دروس یا سایر کارها ضروری خود برسید پس الان زمان انجام دادن آن هاست. از گفتن نه به سایر کارها هراسی نداشته باشید.

نه گفتن آن قدرها هم جنبه های منفی ندارد!

سعی کنید زمانی که نه میگویید؛ درست زمانی که تشخیص دادید کار درستی را انجام دادید مدام این مساله را در ذهن خود برجسته نکنید! بعضی افراد تا مدت ها بعد از گفتن نه دچار حالت بد و پریشانی و عذاب وجدانند. به جوانب مثبت کاری که انجام دادید فکر کنید. فکر کنید الان اگر فلان کار را انجام میدادی یا فلان جا بودید به طور مثال چقدر اتلاف زمان داشید. یا مجبور بودید ساعت ها برای جبران این زمان از دست رفته بیدار باشید تا زمان از دست رفته را جبران کنید. تاکید دوباره بر طاینکه باز هم شمایید که در اولویت خودتان هستید. گاهی اوقات نیز قضیه کمی متفاوت است. یعنی شما ممکن است توانایی انجام کاری را نداشته باشید اما بنا به دلایلی زیر بار مسئولیت هایی که گاه چه بسا سنگین است رفته اید؛ این نیز به نوعی دیگر سبب آسیب و فشار روی شما میشود.

بیشتر بخوانید: دو دلیل مهم نیاز به مشاوره تحصیلی  

با مشورت و فکر کردن دلایل تسلیم شدنتان را کشف کنید

گاهی اوقات دانش آموزان یا مهم تر داوطلبان کنکور به دلیل ترس از نه گفتن دردسرهای زیادی را متحمل میشوند. به این فکر کنید که چه محدودیت های ذهنی و فیزیکی باعث جلوگیری از نه گفتن شما شده. اگر خود به تنهایی قادر به کشف آن نیستید میتوانید از یک مشاوره و روانشناس و مشاور تحصیلی نیز کمک بگیرید.

 همیشه آرامش خود را در صحبت کردن حفظ کنید

یکی از مهم ترین دلایل قانع کردن افراد و القای حس منطقی بودن، صحبت کردن با آرامش است. اگر زمانی که در حال متقاعد کردن طرف مقابل هستید صدای لرزان و یا شک برانگیز داشته باشید؛ طرف مقابل از این حس برداشت های متفاوتی میکند. گاهی نیز ممکن است سوء استفاده و سوء تعبیر نیز در این برداشت ها جای بگیرد. در صورتی که لحن ملایمی داشته باشید برداشت افراد از حرف شما و پذیرش آن اسان تر خواهد بود.

سعی کنید با حالات چهره و بدن با شخص مقابل صحبت کنید

حین صحبت کردن با حال ناراحتی، تاسف یا دودلی صحبت نکنید. همیشه سعی کنید محکم و مصمم صحبت کنید. نگاهتان را از طرف مقابل ندزدید یا سعی نکنید حالت عصبی با دست های جمع شده در سینه به خود بگیرید. این حالت در طرف مقابل این حس را القا میکند که شما مردد هستید در نتیجه ممکن است از روش های مختلف برای قانع کردن کمک بگیرد.

بیشتر بخوانید: مهارت هایی که باید در کودکی به فرزندان بیاموزید  

 تا اندازه ای عذرخواهی کنید که معقول باشد!

بعض از افراد به دلیل عذاب وجدان زیادی که بعد از نه گفتن میگیرند مدام از نفر مقابل خود عذرخواهی میکنند.

این کار بیشتر این حس را در طرف مقابل القا میکند که شما کار بسیار اشتباهی در حق او انجام دادید. حتی ممکن است این کار باعث تشدید ناراحتی فرد نیز بشود. بنابراین ابتدا دلیل خود را از نه گفتن بگویید و سپس مودبانه یک “عذر میخواهم” ساده بگویید و تمام!

 سعی کنید به طرف مقابل راه های جایگزین پیشنهاد دهید

اگر دوست داشتید در کنار نه گفتن کمکی به طرف مقابل هم بکنید حتما از این جملات در ادامه صحبت هایتان استفاده کنید:

متاسفم من امروز امتحان دارم اما میتوانم فردا کتاب را به تو قرض بدهم

عذر میخوام من باید جایی باشم اما ممکنه این هفته فرصت خالی پیدا کنم

امروز باید سرکار بروم اما میتوانم فردا جلسه ای باهات داشته باشم

همانطور که در جملات بالا میبینید سعی شده در کنار آن یک دلیل کوتاه نیز آورده شود. در همین حد دلیل بیاورید و سعی کنید از شاخ و برگ دادن یا توضیحات اضافه جدا خودداری کنید.

 جمع بندی

در این مقاله تلاش شد تا حد زیادی درباره دلایل و مسائل مربوط به رد کردن پیشنهادات غیر منطقی صحبت کنیم و به گونه ای هنر نه گفتن را بیاموزیم. در صورتی که فکر میکنید دلیل دیگری برای ترس از نه گفتن در شما وجود دارد حتما در بخش نظرات با ما در میان بگذراید. کارشناسان ما در مرکز مشاوره درسی پوردستمالچی آماده شنیدن نظرات شما عزیزان هستند.

سوالات رایج

✅ اصلی ترین دلیل خودداری از نه گفتن چیست؟

ترس و خجالت

✅ بهترین راهکار مقابله با پیشنهادات غیر منطقی دیگران چیست؟

رد کردن درخواست با آرامش و منطق

✅ دلیل اصلی القای حس بد به فرد مقابل در هنگام رد کردن پیشنهاد غیر منطقی چیست؟

استفاده نا بجا از زبان بدن، عذر خواهی زیاد، شاخ و برگ دادن و توضیح بیش از حد

دانشگاه صنعتی اصفهان

کامل ترین معرفی دانشگاه صنعتی اصفهان

مقدمه

دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از علمی ترین و پرطرفدارترین دانشگاه های ایران واقع در شهر اصفهان است. در این بخش قصد داریم شما دانشجویان و داوطلبات عزیز رشته ریاضی و فنی را به طور کامل با این دانشگاه و خدمات و امکانات ان آشنا کنیم.

کمی بیشتر درباره تاریخچه و تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان

زمین این دانشگاه در سال 1349 با هدف ساخت پردیس دانشگاه شریف به دکتر ضرغام واگذار شد. بعد از تاسیس و راه اندازی با گذشت مدت زمانی این دانشگاه در سال 1357 به از دانشگاه شریف جدا شد و به طور مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. این دانشگاه در شمال غربی اصفهان واقع است.

این دانشگاه شامل 21 دانشکده و پژوهشکده است. تخصص اصلی این دانشگاه فنی و مهندسی ظاست اما دارای دانشکده  علوم پایه نیز میباشد. دانشجویان این دانشگاه اکثرا ایرانی هستند اما تعدادی دنشجو نیز از کشورهای سودا و لبنان قبول میکند. این دامشگاه با تاکید بر مسائل فنی و صنعتی تشکیل شد. از سال 49-50 دانشگاه صنعتی اصفهان شروع به ذب دانشجو از طریق آزمون سراسری کنکور کرد.

انتخاب رشته کنکور

 ساختار اصلی دانشگاه صنعتی اصفهان

در حال حاضر این دانشگاه دارای 478 هیات علمی دارای سمت های : استادیار، دانشیار، مربی و استاد تمام است.

بیشتر بخوانید: 5 مورد از پردرآمدترین مشاغل رشته ریاضی

شیوه تدریس در این دانشگاه مانند دانشگاه شریف و بر مبنای کار عملی و آشنایی به کار در صنعت است. در واقع این دانشگاه در تدریس از شیوه تدریس دانشگاه MIT آمریکا استفاده میکند.

 دانشکده ها همان طور که گفتیم دو گروه فنی و علوم پایه دارد. و دارای رشته هایی به شرح جدول زیر در هر دانشکده است:

رشته های علوم پایه
آمار
ریاضی
فیزیک : فیزیک ذرات بنیادی، ماده چگال و فیزیک هسته ای
شیمی
علوم فنی و مهندسی
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
مهندسی شیمی
مهندسی مواد
مهندسی صنایع و سیستم ها
مهندسی نساجی
مهندسی معدن
مهندسی کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی

پژوهشکده های دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به شرح جدول زیر است:

پژوهشکده اویونیک
پژوهشکده فولاد
پژوهشکده اب و فاضلاب
پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریایی
پژوهشکده نانو فناوری
پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

 البته شهر اصفهان دانشگاه های دیگری نیز دارد. به طور مثال دانشگاه اصفهان دومین دانشگاه بزرگ در شهر اصفهان است. این دانشگاه نیز مانند دانشگاه صنعتی از امکانات و سطح علمی خوبی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: شرایط ترمیم معدل برای کنکور 

سطح علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

✅ بنا برا جدیدترین اخبار و رتبه بندی ها دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 2021 با لاتر از دانشگاه هایی مانند : شریف، امیرکبیر و خواجه نصیر طوسی و علم و صنعت قرار گرفت و به عنوان چهارمین دانشگاه صنعتی کشور انتخاب شد.

✅ براساس گزارشات پایگاه ISC کشور این دانشگاه به لحاظ تولید علم سهم 6.55 درصدی را در کل کشور به خود اختصاص میدهد. ای جایگاه بعد از دانشگاه تهران رتبه دوم تولید علم در میان مراکز آموزش عالی کل کشور است.

✅ دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 2015 بر طبق دسته بندی لایدن در صدر فهرست برترین دانشگاه های ایران قرار گرفت. این مقایسه براساس شاخص های مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی بود.

✅ براساس آخرین رتبه بندی در سال 2020 این دانشگاه بعد از دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه شریف در رتبه چهارم از بین 600 دانشگاه معتبر جهان قرار گرفت.

✅ در حال حاضر پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان برای آن دسته از داوطلبانی است که نمیتوانند در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل کنند. در پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجویان با پرداخت هزینه از امکانات علمی و تحصیلی دانشگاه صنعتی اصفهان برخوردار میشوند. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشگاه در حدود 2000 نفر در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری است.

ظرفیت خوابگاه های این دانشگاه کم است. بنابراین در صورتی که به دانشجویان خوابگاه تعلق نگیرد باید با پرداخت هزینه در خوابگاه های خصوصی خود گردان یا وابسته به دانشگاه سکونت یابند.

اساتید این دانشگاه در نمره دهی سخت گیری خاص خود را دارند.

غذای سلف این دانشگاه گاهی از کیفیت مناسب برخوردار نیست.

بیشتر بخوانید: تفاوت مدارک رشته های با کنکور وبدون کنکور دانشگاه سراسری

مسئولین خوابگاه های این دانشگاه تلاش میکنند تمامی امکانات رفاهی راه برای سکونت در این خوابگاه ها در اختیار دانشجویان قرار دهند. این خوابگاه ها دارای امکانات رفاهی و بازارچه های دانشجویی مانند نانوایی و بازارچه مواد غذایی و پوشاک و.. میباشد.

همچنین این دانشگاه تجهیزات ورزشی را نیز برای استفاده در اختیار دانشجویان قرار میدهد تا بتوانند در کنار تحصیل به ورزش نیز بپردازند.

برخی سالن های ورزشی این دانشگاه در جدول زیر آمده است:

سالن بسکتبال سالن والیبال
استخر شنا سالن بدمینتون
سالن هندبال سالن تنیس روی زمین
سالن بدنسازی سالن کشتی
سالن ورزش های رزمی سالن ژیمناستیک
زمین تنیس خاکی زمین چمن فوتبال
سالن تیراندازی

در صورتی که سوالی درباره هرکدام از دانشگاه های ایران دارید کافیست با کارشناسان مشاوره کنکور پوردستمالچی در تماس باشید. تمام تلاش ما این است که به داوطلبان عزیز در جهت کسب نتیجه هرچه بهتر و آشنایی با دانشگاه های ایران به جهت حفظ انگیزه کمک کنیم.

روش مطالعه دروس حفظی برای کنکور

روش مطالعه دروس حفظی برای کنکور

مقدمه

یکی از پردردسر ترین و چالش برانگیزترین بخش های مطالعه برای کنکور به خاطر سپردن دروس حفظی برای کنکور است. چطور مطالعه کنیم تا بهترین بهره وری را داشته باشیم یا مطالب از یادمان نرود؟ با مجله مشاوره کنکور پوردستمالچی همراه باشید تا اهم نکات را بررسی کنیم:

به منظور بررسی چگونگی مطاله دروس حفظی برای کنکور در اولین گام بهتر است ساختار مغز را بررسی کنیم. این که چطور ممکن است یک مطلب از بخش کوتاه مدت که همان بخش فراموشی است وارد بخش بلند مدت شود.

با توجه به حفظ کردن مطالب به طوری که فراموش نشود روش های خاصی دارد و اصلا آن چنان که به نظر میرسد آسان نیست!

 نقش اصلی حافظه در مطالعه دروس حفظی برای کنکور

برای این که مطلبی در حافظه باقی بماند باید ابتدا از طریق حواس پنجگانه دریافت شود. در ابتدا  در این صورت مراحلی طی شده و بعد از طی آن وارد حافظه بلند مدت مغز میشود. این گونه است که بعد از مطالعه دروس حفظی برخی در ذهن ما میمانند و برخی از یاد میروند.

حافظه بر سه نوع اساسی است:

حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

حافظه حسی

این نوع حافظه دارای حجم ذخیره سازی بالایی است. اولین مرحله از حفظ کردن مطالب دقیقا از این حافظه شروع میشود. این حافظه مدت ذخیره سازی پایینی دارد، چیزی در حدود 1 الی 3 ثانیه. چون این حافظه حسی است یعنی اطلاعات اولیه از طریق عوامل حسی مانند: نور، صوت، لامسه و… وارد این بخش از مغز میشوند. در مطالعه دروس حفظی برای کنکور ما به دنبال افزایش زمان ماندگاری مطالب هستیم. پس این بخش را به طور موقت کنار میگذاریم.

حافظه کوتاه مدت

در مورد نگهداری اطلاعات در این حافظه باید گفت که میزان حجم کمتر اطلاعات را در زمان بیشتر از حافظه حسی در خود نگهدرای میکند. این حافظه اطلاعات را تا زمانی که عمل نتیجه گیری، حل مساله یا تصمیم گیری در یک مورد خاص انجام شود نگهداری و سپس محو میکند. البته در این مورد بادی گفت در صورت برجسته کردن، تکرار و تمرین اطلاعات در حافظه کوتاه مدت اطلاعات به بخش بعدی یعنی بلند مدت و دائمی نیز منتقل میشوند.

 حافظه بلند مدت

اگر اطلاعات وارد این بخش از مغز شوند به طور دائمی در ذهن باقی میمانند. تمامی تلاش ما برای مطالعه دروس حفظی کنکور انتقال اطلاعات به این بخش از مغز است. این بخش از مغز با یادگیری، تکرار و تمرین میتواند مطالب را به مدت طولانی در خود نگهدارد طوری که هرگز فراموش نشود و البته ظرفیت نامحدودی نیز دارد.

حال بیایید عوامل به خاطر سپاری یک مطلب را بررسی کنیم:

اصلی ترین نکات در مورد به خاطر سپاری مطالب

سه چیز است:

تکرار و تمرین مستمر

بسط دادن دروس

سازماندهی ذهنی

 از بین تمام موارد عنوان شده مورد اول نقش بسزایی در ورود اطلاعات به حافظه بلند مدت دارد. در این صورت این بخش بسیار با اهمیت است. با توجه به این مورد بررسی میکنیم چه عواملی باعث میشود که از این طریق مطالعه دروس حفظی برای کنکور به سادگی آب خوردن شود:

دروس را یک جا نخوانید

حتما این جمله را به سادگی درک میکنید. در این نوع مطالعه شما هر مبحث را به چند بخش و هر بخش را به چند پاراگراف تقسیم میکنید. این گونه روی حجم کمتری از مطالب در مدت زمان بیشتر تمرکز میکنید. همین کار بسیار ساده باعث میشود مطالعه دروس حفظی برای شما آسان تر شود و در مدت کوتاهی مطالب به حافظه بلند مدت منتقل شود.

  نکات مهم را هایلایت و یادداشت برداری کنید

این نکته بارها در تمامی مطالب مربوط به آموزش و مطالعه دروس در سایت مرکز مشاوره بیان شده است. نکات مهم مربوط به هر درس را حتما یادداشت کنید. حتما دفترچه ای به هرماه داشته باشید و از رنگ کردن مطالب و نکات اصلی و مهم غفلت نکنید. همین کار یعنی رنگی کرن مطالب آن مطلب را در نظر مغز برجسته میکند و باعث میشود تاکید بیشتری بر آن داشته باشد. در نتیجه سریعتر آن را در اولویت بندی قرار داده و دیرتر از یاد میبرد.

بیشتر بخوانید: شرایط ترمیم معدل برای کنکور 

 مباحث را کد گذاری ذهنی کنید

این به چه معناست. این یعنی گاهی اوقات مرور یک اتفاق یک رویداد یک جمله یا کلمه که در حافظه بلند مدت شما جای دارد باعث به خاطر سپردن مطالب جدید نیز میشود. به طور مثال تشابه های اسمی، شغلی ، ماهی و … با دوستان یا نزدیکان و خودتان باعث میشود مطلب سریعتر به حافظه بلند مدت منتقل شود.

 تصویر سازی  ذهنی کنید

یکی از پرتکرار ترین و مهم ترین مسائل در به خاطر سپاری است. تصویر سازی از حفظ کردن مطالب تا جذب کردن خواسته ها بسیار کارایی دارد. دلیل تاکید و استفاده ما در این مبحث نیز همین است. در صورتی که این کار با حفظ تمرکز صورت بگیرد میتواند کاری کند که دروس حفظی بلافاصله وارد حافظه بلند مدت شود. به طور مثال شما برای به خاطر سپاری یک رویداد و تاریخ ان میتوانید آن را در ذهن مجسم کنید. صحنه ها و اشیا و امکانات بسازید و کاری کنید که ملموس تر شود. در این صورت این مطلب جزء فراموش نشدنی ترین مطالب ذهنی شما خواهد شد.

برای مرور مطالب از خود سوال بپرسید

این راه از نظر من تضمینی ترین روش برای مطالعه دروس حفظی برای کنکور است. شیوه درست انجام ان نیز این گونه است: بعد از اینکه مطالعه مطلبی تمام شد خیلی بدون مقدمه درباره آن از خود سوال بپرسید. به طور مثال از پاراگراف اول درس اول که خواندید چه چیزی به خاطر دارید؟ نکات مهم ان بخش چه چیزهایی بود؟ آیا مطلبی وجود دارد که برای شما تفهیم نشده باشد؟ این روش تا 90 درصد میتواند مطالب را در همان روز به حافظه بلند مدت منتقل کند. البته مشروط بر اینکه همراه با تمرکز و مرور و یادداشت برداری مطالب مهم نیز باشد.

بیشتر بخوانید: تفاوت مدارک رشته های با کنکور وبدون کنکور دانشگاه سراسری

حفظ نکنید

درست است که هدف حفظ کردن مطالب است اما حاغظه شما از قبول مطالبی که حفظ شده باشند بدون اینکه مفهوم آن دریافت شود اجتناب میکند. ابتدا مفهوم مطلب را دریافت کنید سپس آن را به زبان خود بنویسید. بهترین روش انجام آن هم این است که بعد از خواندن مطلبی ابتدا آن را به زبان خود بگویید سپس نگاه کنید که کدام یک از نکات مهم را از قلم انداختید و دوباره آن را مرور کنید.

مطالب درسی را با بقیه مرور کنید

بعد از اینکه مطلبی را خواندید حتما آن را با یک نفر مرور کنید. این روش نیز از روش ها ی اساسی  و موثر در مطالعه دروس حفظی برای کنکور است. در مجموع این روش به شما آموزش میدهد که چگونه مطلبی را مرور کنید و اشکالات خود را پیدا کنید. شما متوجه میشوید کدام مطالب را حفظ نکردید کدام مطلب کامل برای شما هضم نشده ضمن اینکه موارد مرور شده را آسان تر به حافظه بلند مدت میفرستید.

انتخاب رشته کنکور

 مرور و تکرار و تمرین

این که شما مطلبی را که مفهوم آن را نیز دریافتید تکرار کنید به شدت در میزان موفقیت مطالعه دروس حفظی شما تاثیر دارد. بازخوانی و تکرار یادداشت های شما نیز در این مطالعه بسیار حائز اهمیت است.

 مشورت با مشاوران تحصیلی نیز وجهی از مطالعه است

سعی کنید از مشاوران تحصیلی کمک بگیرید. وظیفه یک مشاور تحصیلی آن است که با توجه به روحیات و اخلاق شما به شما یک روش مطالعه اصولی معرفی کند. یک مشاور تحصیلی یک روانشناس خوب نیز هست و دقیقا میتواند متوجه شود شما از کدام دریچه قادر به یادگیری مطالب هستید.

 جمع بندی

در این بخش در مورد یکی از مهم ترین دغدغه های بچه های پشت کنکوری صحبت کردیم.  تلاش شد مهم ترین و کاربردی ترین مطالب درباره روش مطالعه دروس حفظی برای کنکور

عنوان شود. در صورتی که سوالی داشتید در انتهای مطلب حتما با ما در میان بگذراید.

سوالات رایج

✅ مراحل ثبت نام در المپیاد دانش آموزی چگونه است؟

داوطلبانی باید با به همراه داشتن کد ملی و رمز عبور همگام خود، به سامانه ی المپیاد دانش آموزی به آدرس: oly.medu.ir مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را طی کنند.

✅ آیا شرکت کنندگان در المپیاد از معافیت در آزمون سراسری بهره مند می شوند؟

دارندگان مدال طلا در برخی از شاخه های المپیاد های دانش آموزی ، میتوانند بدون کنکور، در رشته و دانشگاه دلخواه خود تحصیل کنند.

✅ آیا شرکت در المپیاد دانش آموزی شرایط به خصوصی دارد؟

دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه در صورتی که وقفه یا ترک تحصیل نکرده باشند، میتوانند در این المپیاد ها شرکت کنند.

المپیاد دانش آموزی

درباره برگزاری المپیاد دانش آموزی

مقدمه

قطعا تا کنون نام المپیاد های علمی دانش آموزی به گوشتان خورده است و اگرنه، به دانستن درباره ی آنها کنجکاوید. المپیاد دانش آموزی، مجموعه آزمون هایی است که باشگاه دانش پژوهان جوان(تحت نظارت سازمان آموزش و پرورش)، با هدف رشد علمی، آشنایی با علوم روز و پیدا کردن دانش آموزان نخبه دوره ی دوم متوسطه،  جهت اعزام آنها به المپیاد های جهانی برگزار میکند. این المپیاد ها به نوعی بزرگ ترین و مهم ترین مسابقه ی علمی میان دانش آموزان دبیرستانی در سراسر جهان اهستند که در مرحله ی کشوری و جهانی برگزار میشوند و هر ساله دانش آموزان بسیاری جهت شرکت در این المپیاد ها اقدام میکنند.

 المپیاد دانش آموزی در چه مراحل و شاخه هایی برگزار میشود؟

المپیاد های علمی دانش آموزی ، در پنج مرحله و در 12 شاخه ی ( المپیاد دانش آموزی فیزیک – شیمی- ریاضی- کامپیوتر-نجوم و اختر فیزیک – زیست شناسی- سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی – ادبی- علوم زمین- اقتصاد و مدیریت- جغرافیا و تفکر و کارآفرینی ) برگزار میشود.

  مراحل المپیاد ها

  • مرحله ی اول المپیاد دانش آموزی که هر ساله در بهمن یا اسفندماه در استان های سراسر کشور برگزار میشود.
  • مرحله ی دوم المپیاد دانش آموزی با سطح علمی بالاتر از مرحله ی قبل که اردی بهشت ماه برگزار شده و در نهایت در حدود 30 دانش آموز از هر رشته ی المپیادی را به مرحله ی بعد می رساند.
  • مرحله ی سوم المپیاد دانش آموزی یا اردوی تابستانی که مرحله ی مهمی است ، دانش آموزان را تحت آموزش های معتبر و سپس آزمون هایی قرار میدهد تا حدود 8 الی 18 نفر را صاحب مدال طلا کند.
  • در مرحله ی چهارم المپیاد دانش آموزی که پاییز برگزار خواهد شد، دانش آموزان را پس از یک دوره ی آموزشی و چندین آزمون به عنوان اعضای تیم ملی المپیاد ایران انتخاب می کنند.
  • در مرحله ی پنجم المپیاد دانش آموزی ، برای محک زدن سطح علمی شان در سطح جهان ، به کشور های میزبان این المپیاد ها اعزام خواهند کرد.

رشته هایی که داوطلبین شرکت در المپیاد میتوانند در آنها رقابت کنند

  • المپیاد دانش آموزی ادبی ، ریاضی  و فیزیک که دانش آموزان پایه ی یازدهم را به طور رسمی و پایه ی دهم را به طور آزمایشی میپذیرد.
  • المپیاد دانش آموزی زیست شناسی که دانش آموزان پایه های دهم تا دوازدهم را به شرط نداشتن وقفه ی تحصیلی ، پذیراست.
  • المپیاد های کامپیوتر، سلولهای بنیادی و نجوم و اختر فیزیک که دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم را پذیرا هستند.
  • المپیاد دانش آموزی جغرافیا که دانش آموزان پایه ی دهم و یازدهم رشته ی انسانی را به شرط معدل بالای17 درس زبان ، میپذیرد.
  • المپیاد دانش آموزی علوم زمین که برای دانش آموزان دهم و یازدهم رشته های ریاضی، تجربی یا فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.

ثبت نام در سامانه ی المپیاد دانش آموزی

زمان ثبت نام در مرحله ی اول المپیاد دانش آموزی ، معمولا اواخر آذر یا اوایل دی ماه می باشد که  داوطلبین شرکت در المپیاد های علمی دانش آموزی ، باید از طریق مراجعه به سامانه ی المپیاد های علمی دانش آموزی به آدرسoly.medu.ir  اقدام به ثبت نام اینترنتی کنند. دانش آموزان برای ثبت نام، به کد ملی و رمز عبور همگام ( که میتوانند از مدرسه خود دریافت کنند) نیاز دارند.

بیشتر بخوانید: معرفی سایت ثبت نام مدارس تیزهوشان

مراحل ثبت نام در سامانه ی المپیاد های دانش آموزی

دریافت دفترچه ی ثبت نام

پرداخت آنلاین هزینه ی مربوط به ثبت نام

بارگذاری مدارک مورد نیاز

تکمیل فرم تقاضانامه ی ثبت نام

که تمامی این مراحل با ورود به سامانه ی ثبت نام المپیاد های علمی دانش آموزی ، امکان پذیر خواهد بود.

شرایط ثبت نام در المپیاد دانش آموزی

تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ، در صورت نداشتن وقفه در تحصیل و ترک تحصیل نکردن، میتوانند  در این المپیادها شرکت کنند.

-دفترچه  ی ثبت نام المپیاد دانش آموزی:

این دفترچه همزمان با آغاز مهلت ثبت نام المپیاد های دانش آموزی ، در سامانه ی المپیاد های دانش آموز oly.medu.ir منتشر میشود. در این دفترچه ، شرایط و ضوابط ثبت نام در المپیاد های علمی دانش اموزی تمامی رشته ها و تسهیلات و امتیازات برگزیدگان هر مرحله به تفکیک بیان شده است.

-المپیاد علمی دانش آموزی علوم و فناوری نانو

المپیاد های علمی دانش آموزی به تازگی در شاخه ی نو علوم و فناوری نانو نیز برگزار میشود که ثبت نام در این المپیاد ، متفاوت از سایر المپیاد های دانش آموزی ، در سایت باشگاه نانو به آدرس nanoclub.ir انجام میشود.

 

بیشتر بخوانید: روش جادویی مطالعه انیشتین

-اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی

نتایج هر کدام از مراحل المپیاد ها به صورت جداگانه در سامانه ی ثبت نام المپیاد دانش آموزی اعلام می شود.

زمان اعلام نتایج مرحله ی اول ، معمولا در هفته ی دوم اسفندماه خواهد بود.

انتخاب رشته کنکور

شرکت در المپیاد های علمی دانش آموزی چه مزایایی دارد

تمامی شرکت کنندگان المپیاد های علمی دانش آموزی که مدال های طلا، نقره و برنز به دست آورده اند ، عضو بنیاد ملی نخبگان خواهند بود و از امتیازات مادی و معنوی این بنیاد بهره مند خواهند شد.

امتیازاتی مثل: هزینه های تحقیقاتی و تحصیلی، جایگزین شدن خدمت سربازی آقایان با پروژه های تحقیقاتی، امکان تحصیل همزمان در دو رشته ی دانشگاهی(طرح کهاد)، سهمیه ی نخبگان هنگام استخدام در مشاغل دولتی و…

ضمنا دارندگان مدال طلا المپیاد های علمی دانش آموزی در رشته های فیزیک ، شیمی ، کامپیوتر، ریاضی،زیست شناسی، نجوم و اخترفیزیک و ادبی از امتیاز معافیت از شرکت در کنکور و تحصیل در رشته و دانشگاه خودشان برخوردار هستند.

 دارندگان مدال طلای المپیاد ادبی ، امکان تحصیل در رشته های علوم انسانی و هنر و مدال های کامپیوتر، ریاضی و فیزیک درگروه های پزشکی را دارا خواهند بود. سایر برگزیدگان در رشته های دیگر نیز از تسهیلاتی جهت ورود به دانشگاه بهره مند خواهند شد.

جمع بندی 

 امیدواریم که خواندن این نوشته شما را به شرکت در المپیاد دانش آموزی یا برنامه ریزی برای شرکت در آن تشویق کرده باشد؛ چرا که المپیاد های علمی دانش آموزی فرصت بی نظیری برای دانش آموزان برجسته ی متوسطه ی دوم خواهد بود تا با شرکت در آنها ، ضمن به چالش کشیدن  توانمندی های علمی ، سطح خود را بالا برده و در رقابت های جهانی شرکت کنند و البته از شیرینی جوایز نقدی و غیرنقدی و خداحافظی با آزمون سراسری نیز لذت ببرند.

 

سوالات رایج

✅ مراحل ثبت نام در المپیاد دانش آموزی چگونه است؟

داوطلبانی باید با به همراه داشتن کد ملی و رمز عبور همگام خود، به سامانه ی المپیاد دانش آموزی به آدرس: oly.medu.ir مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را طی کنند.

✅ آیا شرکت کنندگان در المپیاد از معافیت در آزمون سراسری بهره مند می شوند؟

دارندگان مدال طلا در برخی از شاخه های المپیاد های دانش آموزی ، میتوانند بدون کنکور، در رشته و دانشگاه دلخواه خود تحصیل کنند.

✅ آیا شرکت در المپیاد دانش آموزی شرایط به خصوصی دارد؟

دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه در صورتی که وقفه یا ترک تحصیل نکرده باشند، میتوانند در این المپیاد ها شرکت کنند.

اهمیت مشاوره تحصیلی

2 دلیل اصلی نیاز به مشاوره تحصیلی چیست؟

مقدمه

یکی از عواملی که سبب تمایز بین افراد موفق و سایر افراد عادی در تحصیل میشود؛ نحوه برنامه ریزی و مطالعه تحصیلی است. مشاوره تحصیلی میتواند یکی از جنبه های مهم در برنامه ریزی تحصیل هر فرد موفقی باشد. در این مطلب میخواهیم درباره اصول و پایه مشاوره تحصیلی صحبت کنیم. چه عواملی باعث میشود مشاوره تحصیلی افراد را به سمت و سوی موفقیت بکشاند؟ مشاوره تحصیلی در چه مقاطعی نیازی مهم و ضروری است؟ با ما باشید تا این مساله را بیشتر بررسی کنیم.

مشاوره تحصیلی چیست

یکی از اشتباهات دانش آموزان علی الخصوص داوطلبان کنکور این است که فکر میکنند با ساعت ها مطالعه، حبس کردن خود در یک اتاق در بسته و محرومیت از همه تفریحات میتوانند موفق شوند. نکته بدتر این است که بسیاری فکر میکنند باید با این شیوه موفق شوند و اگر جز این باشد حتما مشکل از خود آنها است! نکته اینجاست که تمامی مشکلات از شیوه غلط برنامه ریزی و انتخاب غلط یا نداشتن مشاوره تحصیلی است.

مشاوره تحصیلی به این دلیل میتواند شما را به موفقیت برساند که تجربیات بسیاری از افراد را در دل یک فرد نهفته است. یک مشاوره تحصیلی آگاهانه میتواند زمینه ساز موفقیت صد درصدی شما شود چون برنامه مطالعاتی مستمر و راهنمایی های 24 ساعته دارد. شما به کمک یک مشاور درسی یاد میگیرید چطور زمان را مدیریت کنید؟ چطور مطالعه کنید؟ در طول مطالعه تفریح کنید، استراحت داشته باشید و چگونه بازه های مطالعه و زمان های استراحت را برای نتیجه گیری هرچه بیشتر هماهنگ کنید.

 ضرورت استفاده از مشاوره تحصیلی

با رشد جمعیت و تغییر باورها به خصوص والدین، نمیتوانیم بگوییم شیوه قبولی در آزمون سراسری مانند سال های قبل است. در سال های قبل تعداد کمتری داوطلب وجود داشت، سوالات به شدت سال های کنونی مفهوم محور و بر پایه درک دانش آموز مطرح نمیشد. همچنین خانواده ها نیز توقعات کمتری از فرزند خود داشتند. امروزه با تغییر تمامی این موارد و سطح رقابت بالای داوطلبان باید تغییراتی در نحوه مطالعه و برنامه ریزی داوطلبان ایجاد شود. بنابراین خواه ناخواه یکی از عواملی که به تایید وجود مشاوره تحصیلی کمک میکند همین موارد عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: موارد ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری

 یک مشاوره تحصیلی موفق چه خصوصیت بارزی دارد

مشاوره تحصیلی جریانی دو طرفه است. مشاور برنامه ریز و داوطلب صادقانه و در کمال اصول حرفه ای مسائل و نکات مهم تحصیلی را مطرح میکنند.  داوطلب باید تمامی سوالات خود را شفاف و اصولی با مشاور در میان بگذارد. در صورت هرگونه ابهام یا پرسش سوال کند. مشاور درسی باید با دلسوزی تمام صورت گیرد. مشاور باید تمامی نکات و نقاط ضعف و قدرت ، وضعیت روحی و حساسیت های داوطلب را بداند. با داوطلب یکی شود، هدف نهایی داوطلب را بداند و در مسیر رسیدن به این هدف تا پایان همراه او باشد.

 بررسی نقش مشاوره تحصیلی در مقاطع مختلف

مشاوره تحصیلی در مقاطع ابتدایی

شاید فکر کنید وجود یک مشاور تحصیلی نیاز ضروری یک دانش آموز پایه نیست این در حالی است که بسیاری مسائل وجود دارند که سبب شکست تحصیلی و ضعف ریشه ای دانش آموز در آینده تحصیلی او میشود. شاید بسیاری از افراد گمان کنند که وجو مشاوره تحصیلی در مقطع ابتدایی واقعا ضرورتی ندارد اما این تفکر بسیار اشتباه است. زیرا یکی از عواملی که سبب زندگی و آینده تحصیلی موفق در دانش آموز میشود نحوه تحصیل او در پایه ابتدایی است. با توجه به تغییراتی که امروزه در نحوه تدریس مقاطع ابتدایی انجام گرفته والدین توانایی کافی برای کمک و مشورت تحصیلی فرزندان را ندارند. بنابراین وجود یک برنامه و مشاوره تحصیلی به نیازهای دانش آموز بدل شده است.

 

مشاوره تحصیلی در مقاطع متوسطه

میتوان گفت از نیازهای مشاوره و یکی از سخت ترین مراحل برای مشاوره است. با توجه به تغییر مقطع دانش آموزان و انتخاب رشته در مقطع نهم و از طرفی ورود دانش آموز به مرحله بلوغ، نیاز به مشاوره تحصیلی برای این مقطه احساس میشود. در این مقطع دانش آموز و والدین دچار تعارضاتی در نحوه تحصیل، نوع و ساعات مطالعه نیز میشوند. با توجه به تجربیاتی که مشاوران تحصیلی دارند به بهترین نحو میتوانند هم ساعات مطالعه دانش آموزان را تنظیم کنند و البته به طور غیر مستقیم شکافی که بین والدین و دانش آموز بر سر این مسائل ایجاد شده را نیز جبران کنند.

 مشاوره تحصیلی در کنکور سراسری

حساس ترین مراحل زندگی هر فردی شرکت در آزمون سراسری است. خانواده ها و دانش آموزان روزهای سختی را سپری میکنند و این یک مساله کاملا طبیعی است زیرا به دنبال دریافت نتیجه از چند سال تحصیل و تلاش و حتی سرمایه گذاری خود و فرزندانشان هستند.

با توجه به این که امسال و احتمالا سال های آینده با کنکورهای دو مرحله ای طرف هستیم؛ میتوان گفت اهمیت نحوه مطالعه بسیار برجسته میشود. چرا که ما برای کنکور مرحله اول که دی ماه برگزار میشود زمان زیادی نداریم. از طرفی نیاز به مشاوره تحصیلی در این مرحله تنها صرف به دو مرحله ای بودن کنکور نیست. برای هیچ یک از داوطلبان نمیتوان یک نسخه پیچید. چون هرکدام با مسائل و مشکلات و نقاط ضعف متفاوتی مواجه اند. این چیزی نیست که به صرف والدین بودن بتوان از پس آن برآمد. نیاز به تجربه و مواجهه با انواع دانش اموزان با شرایط متفاوت است.

بیشتر بخوانید: موارد ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری

وجود یک مرکز مشاوره تحصیلی چه مواردی را میتواند در این مرحله از تحصیل داوطلب مدیریت کند:

ویژگی های اصلی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

✅ کنترل زمان و مدیریت

✅ آشنایی با نحوه تست زنی اصولی

✅ نحوه مطالعه اصولی و مستمر که شرط اصلی موفقیت در کنکور است

✅ معرفی منابع و راهنمایی دانش آموز برای شرکت در آزمون های آزمایشی هدفمند

به خاطر داشته باشید درست است که حتی با وجود یافتن منابع و مطالعه میتوان گام بزرگی در جهت نیل به اهداف برداشت؛ اما هیچ کدام از این موارد بدون استفاده از یک مشاوره تحصیلی خوب میسر نمیشود.

بیشتر بخوانید: شرایط ترمیم معدل کنکور

مشاوره تحصیلی در انتخاب رشته کنکور سراسری

پایان مراحل سخت و طاقت فرسای کنکور سراسری با یک انتخاب رشته صحیح و اصولی تکمیل میشود. این نکته نیز مهم است که در صورت خطا در انتخاب رشته دیگر مهم نیست که چه رتبه ای کسب کردید فقط یک چیز اهمیت دارد آن هم این است که شما به دانشگاه راه پیدا نکردید!!

بنابراین ضرورت مشورت با یک مشاوره تحصیلی خوب در این جا پدیدار میشود. شانس موفقیت شما با کمک گرفتن از مرکز مشاوره تحصیلی خوب، انتخاب رشته های تخصصی، استفاده از نرم افزار انتخاب رشته براساس میزان علاقه و رتبه و ترازهای کسب شده بسیار افزایش میابد.

انتخاب رشته کنکور

جمع بندی

در این مقاله در مورد اهمیت مشاوره تحصیلی در مراحل مختلف تحصیلی ( از دبستان تا کنکور) صحبت کردیم. با توجه به برجسته شدن مساله تحصیل و مطالعه در میان خانواده ها، رقابت شدید بین داوطلبان، تغییر نحوه و نوع برگزاری آزمون های نهایی و سراسری اهمیت مشاوره تحصیلی در جهت رسیدن به اهداف تحصیلی بلند و کوتاه مدت بسیار افزایش یافته است. بحث مشاوره تحصیلی فقط به کنکور ختم نمیشود بلکه در تمامی مراحل حتی دانشگاه نیز نیاز به یک مشاور درسی خوب است. برای ادامه این فرآیند خطیر در کنار شما هستیم. با کارشناسان مشاوره تحصیلی پوردستمالچی در ارتباط باشید:

سوالات رایج

✅ یکی از مهم ترین مراحل در مشاوره درسی کدام است؟

آشنایی با روحیات اخلاقی و نقاط ضعف و قوت داوطلب به طور کامل

✅ از مهم ترین بخش های آزمون کنکور سراسری چیست؟

مدیریت و کنترل زمان

✅ نقش اصلی مشاور تحصیلی در رسیدن به اهداف دانش آموز چیست؟

برنامه ریزی مناسب تحصیلی متناسب با روحیات و نیاز دانش آموز

✅ بهترین نوع استفاده از مشاوره کنکوری برای داوطلبان پشت کنکوری چیست؟

مشاوره سالانه

تفاوت مدرک رشته های بدون کنکور و با کنکور دانشگاه ها

مقدمه

در حالی که بسیاری فکر میکنند تنها راه ورود به دانشگاه ها آزمون سراسری میباشد؛ باید بگوییم که این طور نیست! در این مقاله قصد داریم درباره تفاوت مدرک رشته های بدون کنکور و با کنکور دانشگاه ها صحبت کنیم؛ چون ورود به دانشگاه ها غیر از کنکور سراسری هم ممکن است. در حال حاضر پذیرش 85 درصد از رشته ها بدون کنکور سراسری مقدور است. با ما همراه باشید تا در این مورد کامل صحبت کنیم:

اهمیت بحث رشته های بدون کنکور و با کنکور آزمون سراسری در مورد مقاطع کاردانی و کارشناسی بسیار پررنگ تر است. دانشگاه های ارائه دهنده رشته های این مقاطع نیز : برخی دانشگاه های دولتی، پیام نور، پردیس های خود گردان، شبانه ، فنی و حرفه ای، دانشگاه های جامع علمی کاربردی میباشند.

انتخاب رشته کنکور

زمان ثبت نام دانشگاه های بدون کنکور

ثبت نام این دانشگاه ها صرفا براساس سوابق تحصیلی انجام میپذیرید. زمان ثبت نام معمولا در نیمسال های اول و دوم تحصیلی یعنی در مهر و دی ماه است. برای ثبت نام به دو مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب نیاز است. در بخش بعد درباره نحوه تفاوت مدرک رشته های بدون کنکور و با کنکور دانشگاه ها نیز با شما صحبت خواهیم کرد:

بیشتر بخوانید: موارد ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری

 تفاوت مدرک رشته های بدون کنکور و با کنکور

اولین نکته حائز اهمیت این است که افرادی که صرفا براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه میشوند باید بدانند که عنوان “بدون کنکور” در مدرک آن ها ذکر نخواهد شد.

 با توجه به این نکته از بابت ذکر نشدن این عنوان در مدرک خود مطمئن باشید و بدانید تفاوتی بین شما و افرادی که از طریق آزمون وارد دانشگاه میشوند وجود ندارد یعنی هر دو مدرک مورد تایید وزارت علوم و سایر ارگان ها میباشند. البته مساله خاصی که در مورد تفاوت رشته های بدون کنکور و با کنکور دانشگاه ها وجود دارد این است که به لحاظ موقعیت های کاری و اجتماعی برای مدارک دانشگاه های سراسری با کنکور ارزش بیشتری قائل هستند. پس این مدارک به لحاظ وجهه اجتماعی و کاری سطح بالاتری در اجتماع دارند.

بیشتر بخوانید: شرایط ترمیم معدل کنکور

 جذب رشته های بدون کنکور چگونه انجام میگیرد

اطلاع رسانی در مورد رشته های بدون کنکور و با کنکور

اطلاع رسانی در مورد کلیه رشته های بدون کنکور و با کنکور در سایت سنجش (sanjesh.org) صورت میگیرد. همان طور که گفته شد جذب دانشجو بدون کنکور در دانشگاه های آزاد و سراسری نیز انجام شده، لیست رشته های بدون کنکور در سایت دانشگاه موجود است و شما میتوانید با مراجعه به سایت رشته های موجود را پیدا کنید. برخی رشته ها نیز نیاز به ثبت نام حضوری دارند که در این صورت مجددا اطلاعیه های لازم در دفترچه مربوطه قید میگردد. لازم به ذکر است که رشته های بدون کنکور فقط در مقاطع کاردانی و کارشناسی وجود ندارند. شما در صورتی که حائز شرایط زیر نیز باشید میتوانید براساس اطلاعات دفترچه برای ثبت نام اقدام کنید:

📌 سهمیه استعداد های درخشان کارشناسی ارشد

📌 سهمیه استعدادهای درخشان دکتری

 

سوالات رایج

✅ تفاوت رشته های بدون کنکور و با کنکور دانشگاه ها از نظر پذیرش در ارگان ها چیست؟

هیچ تفاوتی بین این دو مدرک وجود ندارد.

✅ تفاوت رشته های بدون کنکور و با کنکور از لحاظ پذیرش کاری و اجتماعی چیست؟

رشته های با کنکور ارزش بیشتری به لحاظ اجتماعی دارند.

✅ پذیرش بدون کنکور در مقاطع ارشد و دکتری چگونه است؟

از طریق سهمیه استعدادهای درخشان امکان پذیر است.

یادگیری درباره علم مهندسی مواد

معرفی کامل رشته مهندسی مواد

مقدمه

یک از پرطرفدارترین شاخه ها و گرایش های رشته ریاضی فیزیک، رشته مهندسی مواد است. مهندسی مواد در حال حاضر رشته ای است که تلفیقی از علوم ریاضی و فیزیک و شیمی است. در صورتی که از افرادی هستید که علاقمند به این شاخه ها هستید حتما مقاله پیش رو را که به همت کارشناسان مرکز مشاوره کنکور پوردستمالچی صورت گرفته دنبال کنید:

 مهندس مواد به چه کسی گفته میشود

ابتدا باید بدانید رشته مهندسی مواد رشته ای است که با فلزات، مواد سرامیکی و مواد هادی و نیمه هادی سر و کار دارد. یکی از دانش هایی که به شناخت و توسعه و نحوه استخراج مواد میپردازد. الکتروسرامیک ها و نحوه حفاظت و شکل دادن به آن ها را بررسی میکند و در نهایت با تمام این علوم و دانش ها وظیفه دارد باعث کاهش خسارات ناشی از تصادف های خطرناک شود که البته این یکی از وظایف این رشته وسیع است.

 بررسی شاخه های مهندسی مواد در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

در دوره کارشناسی علم مهندسی مواد شامل شاخه های سرامیک، متالوژی صنعتی، طراحی مواد و متالوژی استخراجی است. با توجه به اینکه این رشته در کل روی رفتار موادی مانند پلیمرها، پلاستیک، سرامیک و فلزات ، مواد طبیعی و منسوجات کار میکند شاخه های مختلف آن در دوره کارشناسی نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند.

یادگیری درباره علم مهندسی مواد

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جوشکاری

در این دوره کلیه دانشجویان آموزش انواع جوشکاری و اتصال فلزات سرامیک ها، پلیمر و کامپوزیت و سایر مواد را خواهند دید.

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

این رشته یکی از کامل ترین شاخه های ارشد است و از هر شاخه تخصصی را در بر میگیرد. این رشته بیشتر جنبه پژوهشی دارد.

نانو مواد

نانو علم مواد در مقیاس بسیار ریز است. این علم در انواع صنایع غذایی، دارویی الکترونیکی، پوشاک و تمامی علوم کاربرد دارد. از ویژگی های این شاخه استفاده از کاربرد گسترده این دانش در جهت ساخت موادی پایدار و مقاوم است.

راهنمای دفترچه کنکور سراسری

خوردگی و حفاظت از مواد

همان طور که پیش تر نیز گفته شد هدف رشته مهندسی مواد ساخت موادی پایدار و مقاوم با اشراف بر علوم فیزیک، ریاضی و شیمی است. در این مورد شناخت دلایل خوردگی و از بین رفتن مواد نیز تاثیر بسزایی دارد. شناخت دلایل از بین رفتن و خوردگی قطعات در اثر عواملی مانند آب دریا، رطوبت، اتمسفر محیط، مواد شیمیایی و البته یافتن روش های محافظت از این قطعات از مواردی است که باید در آن زمینه دانش کافی به دست آورد.

سرامیک

ساخت قطعات سرامیکی توسعه یافته و مقاوم از مواردی است که در این شاخه از رشته مهندسی مواد بررسی میشود. ساخت قطعات سرامیکی عایق، قطعات الکتریکی ، سرامیک های رادار گریز و مقاوم در برابر انواع مواد خورنده و شیمیایی و … از موارد اصلی است که در این شاخه به ان پرداخته میشود.

یادگیری درباره علم مهندسی مواد

ریخته گری

در این شاخه از رشته مهندسی مواد نیز به بررسی روش های مختلف ریخته گری و ذوب برای تولید قطعات بسیار بزرگ یا بسیار کوچک پرداخته میشود. در این روش از  قطعات تزئینی گرفته تا انواع قطعات پیچیده بررسی و مطالعه میگردد.

شکل دادن فلزات

در این شاخه نیز دانشجویان مهندسی مواد با روش های مختلف شکل دهی به فلز با در نظر گرفتن خاصیت فلز و عوامل تاثیر گذار روی قطعه نهایی ساخته شده آشنا میشوند .

مهندسی پزشکی بیومتریال

این شاخه تلفیقی از دانش مهندسی پزشکی و مهندسی مواد است. در این شاخه به دنبال ساخت وسایلی برای کاشت در داخل بدن انسان هستند بنابراین باید به نکات زیر توجه داشته باشند:

ساخت وسیله باید براساس شناخت بافت های مرتبط بدن باشد.

این وسیله باید براساس آلیاژها و مواد ویژه ای ساخته شود که مواردی از قبیل استحکام، سمیت ماده، ماندگاری در بدن انسان و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیشتر بخوانید: چگونه رتبه برتر کنکور باشم؟

وظیفه یک مهندس مواد چیست

یکی از مهم ترین وظایف افراد در رشته مهندسی مواد، شناخت و یا ساخت مواد، قطعات و و سایلی است که به پیشرفت دانش و تکنولوژی در صنعت کمک کند. از جمله این وظایف میتوان به طور مثال به ساخت تجهیزات سبک تر ورزشی، ساخت پلیمرهای مقاوم تر، یا وسایل سرامیکی خاص و مقاوم، تولید تجهیزات پزشکی سرامیکی مقاوم تر و سبک تر ، ساخت پلاستیک های تقویت شده و.. اشاره کرد.

بنابراین یک مهندس مواد وظیفه دارد که:

بررسی عملکرد انواع مواد و طریقه از بین رفتن یا فساد آن ها

بررسی روی ساخت مواد مقاوم تر از طریق ترکیب آن ها

بررسی تولید محصولات جدید با مواد اولیه جدید

بررسی علل از بین رفتن و شکست های ساختاری و یا جزئی مواد

تحلیل و بررسی داده های آزمایشگاهی با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری

بیشتر بخوانید: ساختار تخمین رتبه کنکور سراسری

 مواد درسی آموزشی در رشته مهندسی مواد در دانشگاه

به طور اختصاصی و عمومی در گرایش های مختلف رشته مهندسی مواد دروسی وجود دارد که ابتدا به دروس مشترک آن اشاره میکنیم:

دروس مشترک

ریاضی

محاسبات عددی

ریاضیات مهندسی

معادلات دیفرانسیل

استاتیک

مقاومت مصالح

مبانی مهندسی برق

فیزیک

شیمی عمومی

پدیده های انتقال

خواص مکانیکی

ترمودینامیک

کریستالوگرافی

بیشتر بخوانید: شرایط ترمیم معدل کنکور

درس های تخصصی به ترتیب در شاخه های

متالوژی استخراجی

انتقال مطالب فنی و علمی

شیمی تجزیه

عملیات حرارتی

شیمی تجزیه

اصول استخراج مواد

غلیظ کردن مواد معدنی

شکل دهی به فلزات

سینتیک مواد

انجامد فلزات

مواد دیر گداز

بیشتر دروس رشته مهندسی مواد در این شاخه به شکل آزمایشگاهی ارائه میشوند.

 دروس گرایش متالوژی صنعتی

گرایش متالورژی یا متالوژی صنعتی وظیفه بررسی مصنوعات فلزی، شکل دهی، جوشکاری و ماشین کاری را دارد.

ریخته گری

انجماد فلزات

خواص مکانیکی مواد

خوردگی و اکسیداسیون

استخراج فلز

انتقال مطالب فنی و علمی

عملیت حرارتی

روش های آنالیز مواد

متالورژی جوشکاری و پودر

از دروس اصلی این  شاخه هستند.

بیشتر بخوانید: موارد ممنوعیت شرکت در آزمون سراسری

دروس تخصصی شاخه سرامیک

بررسی ساختار سرامیک

سینتیک مواد

تئوری شیشه، پرسلان ها

مواد دیر گداز

فرآیند ساخت سرامیک

بررسی خواص الکتریکی و نوری سرامیک

آزمایشگاه چینی

روش های آنالیز مواد

برای رشته مهندسی مواد در چه شاخه هایی باید تخصص داشت:

همان طور که از ابتدای مقاله نیز گفتیم یکی از توانایی های اصلی در این شاخه، داشتن دانش ریاضی برای محاسبات،  فیزیک و اشراف بر شیمی است. دانش علم شیمی در بررسی مواد ترکیبی جدید یا ساخت ترکیبات شیمیایی نوین  و تلفیقی از یکدیگر بسیار موثر است. البته در کنار تمام این موارد باید ذهنی خلاق و کنجکاو داشته باشید تا بتوانید از این علوم در زمان خود و برای خلق مواد جدید و نوین استفاده کنید.

سوال:

آیا رشته مهندسی مواد دارای بازار کار مناسبی است؟

پاسخ:

در این مورد درباره بازار کار سه شاخه مهندسی متالورژی استخراجی، صنعتی و سرامیک صحبت میکنیم.

در مورد رشته متالورژی استخراجی فارغ التحصیلان میتوانند در جاهایی مشغول به کار شوند که در فرآیندهای استخراج و تولید مواد اولیه فلزی فعالیت دارند. مانند کارخانجات پالایشی و صنایع آهنی ، آلومینیوم اراک ، مس سرچشمه و..

فارغ التحصیلان متالورژی صنعتی هم میتوانند در صنایع فولاسازی، صنایع دفاعی، کشتی سازی ها و هواپیما سازی ها، خودرو سازی و تراکتور سازی و سایر مکان هایی که با قطعات فلزی و ریخته گری و صنایع متالورژی پودری سر و کار دارند استخدام شوند.

 در مورد گرایش مهندسی سرامیک نیز میتوان گفت بازار کار برای صنایع یا مکان هایی که با درجه حرارت بالا سر و کار دارند فراهم است. چرا که وظیفه این گروه ساخت سرامیک و موادی مقاوم تر و نشکن است. صنایعی مانند اتومبیل سازی، ساختمان ها، دندانپزشکی ها، مخابرات، نیرو و.. برای این گرایش بسیار مناسب است.

 

حقوق یک مهندس مواد چقدر است؟

در مورد این سوال به هیچ وجه نمیتوان یک جواب قاطع داد. میزان حقوق و درآمد از هر شاخه و گرایشی بستگی بسیار مستقیمی به سابقه و تجربه و مهارت کاری شما دارد. در هر صورت این نکته را نیز مد نظر داشته باشید اگر میخواهید در این شاخه پیشرفت مالی زیادی داشته باشید حتما کسب و کار شخصی خود را راه اندازی کنید.

سوالات رایج

✅ بازار کار رشته مهندسی مواد چگونه است؟

در صورت داشتن تجربه و مهارت بازار کار و حقوق بسیار مناسبی دارد.

✅ کار اصلی یک مهندس مواد چیست؟

ساخت موادی با کیفیت بالا و مقاوم در برابر ضربه، در کل تغییر ساختار مواد به طوری که به بهترین نحو در صنعت مورد استفاده قرار بگیرند.

✅ اصلی ترین شاخه های مهندسی مواد چه شاخه هایی هستند؟

مهندسی متالورژی استخراجی، صنعتی و سرامیک

اهمیت بومی بودن در کنکور 1402

بومی بودن در کنکور چه تاثیراتی دارد؟

مقدمه

یکی از شانس ها و آرزوهای هر داوطلبی قبولی در کنکور سراسری است. کنکور سراسری هر سال تعداد زیادی داوطلب در رشته های مختلف میپذیرد. به استثنای برخی رشته ها که بومی بودن داوطلبان در انتخاب تاثیر زیادی دارد بقیه رشته ها به شکلی سهمیه بندی میشوند. سهمیه ها همانطور که میدانید شامل سهمیه های ایثارگری، جانبازی و بومی گزینی است.

در فرآیند بومی گزینی بومی بودن تاثیر بسزایی دارد. در واقع بیش از 80 درصد داوطلبان از داوطلبان بومی منطقه و بقیه از بین داوطلبان خارج محوده گزینش میشوند. به خصوص با ظهور بیماری همه گیر کرونا توجه به بومی بودن در کنکور بسیار بیشتر شده است.

با این قسمت از مقاله مشاوره کنکور پوردستمالچی همراه باشید تا توضیحات بیشتری در خصوص بومی بودن در کنکور 1402 به شما ارائه دهیم:

 عوامل تعیین کننده گزینش داوطلب در کنکور 1402

سه عامل در انتخاب داوطلب تاثیر زیادی دارند:

نمره ای که توسط داوطلب در هریک از دروس عمومی و اختصاصی در کنکور سراسری کسب شده، معدل کتبی نهایی داوطلب در کنکور سراسری ( یا معدل ترمیم شده داوطلب ) و سهمیه های داوطلب شامل سهمیه های ایثارگری، بسیجی و جانبازی و شهید و سهمیه بومی بودن.

 

بیشتر بخوانید: نحوه ثبت نام براساس سابق تحصیلی

 

 از مهم ترین مزایای بومی بودن در کنکور 1402

یکی از عوامل اصلی جلوگیری از مهاجرت های بیهوده و هزینه های اضافی نقل مکان است. در مورد دانشجویان به خصوص دختر زحمت کمتر و امنیت بیشتری برای دانشجو فراهم میگیرد. ضمن اینکه دانشجو با نزدیکی به خانواده روحیه بهتری دارد و کمتر دچار مشکلات روحی و تحصیلی به تبع آن خواهد شد.

مصوبه بومی گزینی توسط شواری عالی انقلاب فرهنگی تایید شده و بسیاری از مشکلات بالا با بومی بودن داوطلب و نزدیکی دانشگاه به محل زندگ مرتفع گردیده.

طرح ویژه اردوی مطالعاتی نوروز 1402

 انواع رشته های بومی

رشته های بومی با توجه به گروه آموزشی و محل تحصیل داوطلب به 4 دسته زیر تقسیم میشوند:

استانی

ناحیه ای

قطبی

کشوری

 حال به تشریح هرکدام از موارد زیر میپردازیم:

 رشته های استانی

رشته های استانی در واقع در استان های مورد سکونت داوطلب مورد توجه قرار میگیرند. در واقع رشته های استانی معمولا با توجه به بازار کار هر ساتان در آن قرار داده میشود. در گزینش سهمیه مربوطه، سهمیه های جانبازان و ایثارگران در اولویت است و پس از کسر 25 درصد این افراد سهمیه به سایر داوطلبان بومی اختصاص میابد.

رشته های ناحیه ای

رشته های ناحیه ای میتواند شامل استان شما نشود. البته این رشته ها در استان های مجاور شما ارائه میشود در این مورد نیز الویت با خانواده های جانبازان و شهدا و سپس بومیان آن مناطق است که در دفترچه انتخاب رشته ذکر شده اند.

طرح کلاس های جمع بندی پوردستمالچی

 رشته های قطبی

رشته های قطبی نیز با توجه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور در استان ها و نواح نیستند بلکه در مناطقی خاص که قطب آن ناحیه محسوب میشوند وجود دارند.

در این حالت نیز ابتدا سهمیه 25 درصدی خانواده های ایثارگر و جانباز کسر شده و باقی مانده به سایر داوطلبان قطبی اختصاص داده میشود.

رشته های کشوری

در مورد رشته های کشوری دیگر بومی بودن داوطلب تاثیری ندارد. همان طور که از نام آن نیز مشخص است انتخاب و گزینش به صورت کشوری است. البته با توجه به اینکه بومی بودن در کنکور در بسیاری از دانشگاه ها لحاظ میشود؛ تعداد محدودی دانشگاه نیز وجود دارند که گزینش دانشجو در آن ها به شکل کشوری است.

 اگر محل تولد داوطلبی خارج از کشور باشد و سه سال آخر تحصیل خود را نیز در خارج سپری کرده باشد؛ تهران به عنوان استان بومی او انتخاب میشود.

در صورتی که فقط سه سال پایانی تحصیلات خود را در خارج سپری کرده باشد محل تولد او استان بومی محسوب خواهد شد.

 دسته بندی بومی گزینی بر اساس نواحی و استان ها

استان های مشمول نواحی نواحی
البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، مرکزی و قم 1
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل 2
اصفهان، چهارمحال بختیاری ، یزد 3
سیستان بلوچستان، کرمان 4
بوشهر، فارس، کهکیلویه بویر احمد، هرمزگان 5
کردستان، همدان، کرمانشاه 6
ایلام ، خوزستان ، لرستان 7
خراستان رضوی، جنوبی و شمالی 8
گلستان ، گیلان و مازندران 9

دسته بندی بومی گزینی براساس قطب های بومی و استان ها

استان ها قطب ها
البرز، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، قم، مرکزی، گیلان، گلستان و مازندران 1
خراسان های شمالی، جنوبی و رضوی، کرمان و سیستان بلوچستان 2
آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه و همدان 3
اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد، ایلام و خوزستان و لرستان 4
بوشهر، فارس ، کهکیلویه بویر احمد، هرمزگان 5

دوره های پذیرش و میزان تاثیر بومی بودن در موسسات و دانشگاه ها

 گزینش نوع دوره
استانی، ناحیه ای، قطبی یا کشوری روزانه
بومی – استانی شبانه
بومی – ناحیه ای پیام نور
بومی – ناحیه ای غیر انتفاعی
 بومی بودن تاثیری ندارد و گزینش کشوری است مجازی
 بومی بودن تاثیری ندارد و گزینش کشوری است پردیس خود گردان
 بومی بودن تاثیری ندارد و گزینش کشوری است ظرفیت اضافی
 بومی بودن تاثیری ندارد و گزینش کشوری است مشترک

همان طور که از جدول بالا بر میآید بومی بودن در کنکور در انتخاب شدن در دانشگاه های روزانه بسیار تاثیر دارد. پس این نکته را در انتخاب رشته کنکور همواره مد نظر قرار دهید.

 جمع بندی

 در این بخش به تاثیر بومی بودن در کنکور 1402 اشاره کردیم. دقت کنید برای قبولی در دانشگا های روزانه به خصوص در سال های اخیر و با وجود مساله کرونا این نکته بسیار مهم شده است. بی توجهی به این نکته در هنگام انتخاب رشته میتواند شانس های قبولی یا حتی پذیرش در دانشگاه های خوب را از شما بگیرد. در صورتی که پیرامون این مساله سوالی داشتید حتما با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

 سوالات رایج

✅ بومی گزینی داوطلب در چه شهر هایی شانس قبولی او را بیشتر میکند؟

در شهر محل سکونت او تا 80 درصد شانس وی را بیشتر میکند.

✅ آیا در گزینش دانشگاه های پیام نور بومی بودن در کنکور تاثیر خاصی دارد؟

بله یکی از موارد گزینش در این دانشگاه ها بومی گزینی است.

✅ قبل از انتخاب بومی الویت سهمیه به چه کسانی اختصاص می یابد؟

ایثارگران، جانبازان و خانوده های شهدا